неделя, 31 юли 2011 г.

Доклад и проект за решение от Лорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общ. съветници, относно приемане на Наредба за изм. и допълн. на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

Регистрационен индекс и дата:
15-00-466 от 21.07.2011

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ДОКЛАД
отЛорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общински съветници

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Уважаеми колеги общински съветници,
В съвременната визия за градска мобилност велосипедът се разглежда като част от интегрирания градски транспорт. Създаването на повече възможности и удобства за комбиниране на обществения транспорт с велосипед би убедило повече хора да оставят автомобилите си.

С този доклад предлагаме да се даде възможност за въвеждане на нова услуга-превозване на велосипеди с метрото, която ще покаже положителното отношение на общината към велосипедистите, като основните причини за това са:

• Безопасността на велосипедистите по маршрута на линиите на метрото-най-големите квартали на София - Люлин и Младост са свързани с центъра на града с големи и натоварена пътни артерии, но без безопасен маршрут за велосипедисти;
 Повишаване безопасността на велосипедистите в късните часове на деня, като част от велосипедистите се прибират с метрото, вместо по тъмните и опасни улици и паркове;
 Улесняване на придвижването при временно неблагоприятни атмосферни условия;
 Спестяване на време и облекчаване на трафика.
В заключение Ви обръщаме внимание, че комбинирането на метро с велосипед е една добра практика, ползваща се в много страни за бърз и лесен достъп на хората до по-отдалечените части на града.

Във връзка с постъпило в Столичния общински съвет предложение вх. № 1500-466/21.07.2011г. от Сдружение „Велоеволюция" и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагаме на Столичен общински съвет да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Вносители:Лорита Радева - общински съветникОрлин Иванов - общински съветник
Елен Герджиков - общински съветник

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   на Столичния общински съвет
от___________ 2011 година
ЗА: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община , като създава нова ал.З в чл.9 на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, със следното съдържание:
„чл. 9, ал. З. Пътник с редовен превозен документ г.ма право да превозва по линиите на метрото велосипед, при следните усло! ля:
в делнични дни - след 21 часа;
- в почивни и/или празнични дни - целодневно;
- велосипедът следва да е във вид, който да не замърсява превозното средство;
- след закупуване на отделен билет за велосипеда от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД."
Създава нова т. 6 в чл. 12 със следното съдържание:
„чл. 12, т. 6 При превозване на велосипед при условията на чл.9, ал.З, пътниците са длъжни да се качват и слизат от последния вагон на метровлаковете."

II.  Възлага на изпълнителния директор на „Метрополитен" ЕАД
организацията и контрола по изпълнение на т. I. от настоящото решение.

III.  Настоящото решение влиза в сила след изтичане на срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на___________ 2011 г., Протокол №________от________ 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
        Председател на Столичния общински съвет:
                                                                             /Андрей Иванов/

Няма коментари:

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...