четвъртък, 22 юли 2010 г.

Становище на Зелена партия относно Енергийната стратегия на България до 2020 г.

Проектът за Енергийна стратегия на България до 2020 г. е основополагащ документ и е похвален опита на управляващите да повдигнат обществена дискусия преди неговото приемане. Самият проект съдържа някои подобрения и положителни становища, като най-важното е определянето на енергийната ефективност като основен инструмент за постигане на поставените от стратегията цели. Повишавайки ефективността по цялата верига, от добива на енергийните източници до крайното потребление на енергия, може да се постигне енергийна сигурност на приемлива цена, с минимално въздействие върху околната среда.

Недостатъците обаче на предложения проект са твърде много, като по-долу ще визираме по-важните от тях:

1. Предложеният проект на Енергийна стратегия на България до 2020 година, независимо от направените подобрения, е твърде ограничен по съдържание и обхват. Стратегията повтаря основно постановките от пакета документи на ЕС, известен като 20-20-20, без да определя ясно българските приоритети в тази общоевропейска рамка, което всъщност би трябвало да бъде нейна основна цел. Основната част от посочените в стратегията мерки и инструменти за постигане от България на целите, произтичащи от целите на Европейската общност, са също така твърде общи и имат по-скоро пожелателен характер.

2. При подготовката на представения проект на енергийна стратегия не са отчетени важни документи на ЕО, които имат пряко отношение към потреблението на енергия - Директива 2010/31/ЕО относно енергийните характеристики на сградите и Европейската стратегия за чист и енергийно ефективен транспорт /COM(2010)186/. Пренебрегнати са и редица други документи, като: Зелената книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз /2009/2153(INI)/ и др.. Този селективен подход е довел до определено изкривяване на европейската политика в областта на енергетиката и ограничено представяне на отражението й в другите секторни политики. Малкият брой на разгледаните варианти и начинът на тяхното представяне подсказва, че те не са резултат на една цялостна концепция, а са по-скоро отражение на интересите на определени енергийни лобита.

3. Сериозен недостатък е, че не е предоставена като допълващ документ информацията, която е използвана при анализа на сегашното състояние на българската енергетика и прогнозирането на бъдещето развитие на потреблението на различните видове енергия. Предоставянето на подобна подкрепяща информация, каквато е практиката в други европейски страни, би повишило значително доверието в предлаганата енергийна стратегия и би позволило на по-широк кръг от хора да направят реални и конкретни предложения. Настояваме, тази информация да бъде публикувана максимално бързо.

4. Макар и да се прокламира енергийната ефективност като основен инструмент за постигане на заложените цели, към момента не е разработена новата стратегия за енергийна ефективност, което не позволява да се прецени доколко са в синхрон двете стратегии.

5. Определянето на развитието на въглищните централи като основен приоритет в предлаганата стратегия не е правилно. Улавянето на въглеродния диоксид не прави централите на въглища „чисто производство на енергия”. ТЕЦ на въглища са основният източник на фурани и диоксини в България, които могат да преминат пряко в храната на хората, както бе доказано чрез изследвания в района на Стара Загора. Към това трябва да добавят и значителните количества емисии на серни и азотни оксиди, прах, живак и други вредни вещества. Този подход не е устойчив, защото изчерпвайки за 20-25 години и тези ограничени запаси от въглища, какво ще оставим за бъдещите поколения – лунни пейзажи, вместо плодородни полета.

6. Подобно увличане има и по отношение на добив на шистов газ. Това не е нова технология, както се опитват да я представят. Прилагането й има значителни вредни въздействия върху околната среда, при твърде съмнителна икономическа ефективност.

7. Зелената партия определя ката сериозен пропуск в предлаганата енергийна стратегия липсата на връзка между развитието на алтернативната енергетика и създаването на така наречените „зелени” работни места. Без ясни цели и инструменти за тяхното постигане в областта на създаване на работни места, развитието на алтернативната енергетиката може да има силен отрицателен ефект.

8. Липсват ангажименти на държавата по отношение подкрепа на иновациите в областта на енергетиката. Не може да се разчита само на различни европейски програми, защото те не отчитат българската специфика. Практиката в в другите страни от ЕС е да се подкрепят на национално ниво конкретни иновации, имащи пряко приложение в съответната страна. Подходящо направление е например развитието на регионални биорафинерии, които имат значителен потенциал за едновременно развитие на земеделие и енергетика.

Зелената партия счита, че предложения проект за Енергийна стратегия изисква сериозна преработка, като в някои случаи това означава принципна промяна на управляващите в подхода за постигане на устойчива и ефективна енергетика. Такъв нов принципен подход е предлаганото от Зелената партия решение, с което може да се намали значително зависимостта от внос на природен газ и да се постигнат целите по отношение енергията и горивата от възобновяеми източници на ниска цена. То се състои в следното:

1. Аналогично на Германия, в енергийната стратегия трябва да бъде включена конкретна цел – производството на биогаз (от ферментация или синтетичен газ) да достигне 1 милиард кубически метра през 2020 година, което е 1/3 от внасяния в момента природен газ. Това е една реалистична цел. Предварителните разчети показват, че за производството на необходимата биомаса ще са необходими около 2 500 000 декара / в момента официално са обявени за пустеещи над 4 800 000 дка/ и около 600 милиона евро. Тук не разглеждаме неизползваните възможности за оползотворяване на отпадъчната торова маса и биоразградимите отпадъци от бита и хранителната промишленост. За 25 години се получава количество, еквивалентно на обещаните 25 милиарда кубически метра шистов газ.

2. С тази мярка ще се създадат над 2500 устойчиви работни места, основно в селските райони и ежегодно българското земеделие ще получава гарантиран доход от около 250 милиона евро за доставяната суровина. Развивайки тази схема е реалистично към 2030 година да достигнем производство по устойчив начин на 1,5 – 2 милиарда м3 биометан.

3. Необходимо е да се промени моделът на насърчаване на енергията и горивата от възобновяеми източници, като се въведе регулираш механизъм, подобен на прилагания в Холандия, за да не се стига до парадокса, който е в момента – цената на електрическия ток от природен газ от когенериращи инсталации да се изкупува почти два пъти по-скъпо от аналогична инсталация, работеща на биогаз.

Синдикална организация на КТ “Подкрепа” при “Ай Би Ем Глоубъл Деливъри Сентър България” ЕООД

Днес, в началото на работния ден получих поместената по-долу листовка-апел, разпространяван на входа на Бизнес Парк София. По-късно получих и отзиви, че след разпространението на листовката са започнати гонения във фирмата.
Вече почти три години IBM GDC оперира в София и разширява дейностите си за един от своите големи клиенти. В решаваща степен това става възможно благодарение на уменията, усърдието и отдадеността на всеки един от нас.
Вместо адекватно заплащане на труда и достойно отношение, каквато е политиката на световноизвестната фирма IBM, ежедневно сме положени на:
·    Заплахи и обиди, вместо инициативи за повишаване на нашата мотивация;
·    Дискриминация и селективен подход при определяне на възнагражденията и кариерното израстване, както и постоянно нарастващ брой кухи обещания и неистини.
На 20 май 2010г. създадохме синдикална организация, за да отстояваме нашите трудови и граждански права.
Само когато сме обединени, организирани и солидарни, ние ще сме в състояние да изискваме спазването на международното и българско законодателство, за да можем:
ü          да работим според ясни вътрешни правилници и наредби, от които да става ясно кой какви права има и за какво е отговорен;
ü          да ползваме надеждно деловодство и нашите искания да получават навременен и конкретен отговор;
ü          да ползваме отпуск в избран от нас период;
ü          да работим в безопасна и здравословна работна среда;
ü          да работим според ясни норми за цената на труда и да не бъдем експлоатирани и ограбвани;
ü          да работим спокойно, без да бъдем постоянно подлагани на психологически натиск и тормоз;
ü          да общуваме свободно помежду си, да се сдружаваме и защитаваме организирано правата си.

вторник, 20 юли 2010 г.

Асфалтираха Бъндеришка поляна в Пирин

След като преди броени дни МОСВ надлежно информира, че е "Спряна дейността по подмяната на седалковия лифт Бъндеришка поляна-Коларски път в ски зона Банско", защото при проверка от Дирекцията на Национален парк „Пирин”, направена по сигнал на природозащитни организации, се установи, че в хода на изпълнението на инвестиционно намерение за подмяна на лифт съоръжение нерегламентирано са отсечени 25 броя дървета – ела и бяла мура, което е в нарушение на условията, поставени от министъра на околната среда и водите. Дейността по подмяна на съоръжението е спряна със заповед на директора на НП „Пирин”, която е връчена за изпълнение на „Юлен” АД. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. От фирмата е изискана допълнителна информация, за да бъдат предприети необходимите наказателни процедури съгласно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда.

От рубриката "Новини от вас" на в-к Дневник научаваме, че вече имаме природна забележителност "Бъндеришки плац", бивша "Бъндеришка поляна", след като мястото е асфалтирано като за световно, буквално... 

Готвели хората провеждането на световната купа по ски през 2011 г. Аман от своеволията на "Юлен" АД, до кога Бойко Борисовци ще дремят в министерствата и няма да се предприемат адекватни и решителни мерки за спиране на опустошителните за българската природа действия, в случая бездействия на власт имащите. Бетонираха Мидения плаж, унищожиха Иракли и наляха десетки кубици бетон, унищожиха морените на Витоша, застроиха плажовете на първа линия, затриха всички къмпинги и т.н., но до сега никой не е наказан. Кога ще започне събарянето на противоконституционните постройки върху плажната ивица на Слънчев бряг, "Златната перла" до Царево и много други. Гражданското общество е готово с чукове и кирки да събори бетонните градежи веднага, само някой да разреши и да каже хайде народе напред!

понеделник, 19 юли 2010 г.

Една не-традиционна сватба на открито с Иво и Снежи Цолови...

Приветсващия транспарант за сватбения празник на Снежи и Иво на подстъпа на полянйката над село Пирин, което се е сгушило в едноименната планина, на пътя Сандански - Гоце Делчев.
Но преди всичко бе сватбената церемония в ритуалната зала в Столицата, красивите ръчно изработени сватбени халки с малкио детайли върху тях.

А ето ги и младоженците, гордо крачат към залата, в която ще си кажат твърдо "Да"!

Ето го и първото хоро, завило се на полянката над село Пирин

Дългоочаквания момент - хвърлянето на букета и множеството девойки, които с нетърпение очакваха да се преборят за късмета си...

Вечерните забавления продължиха с много танци, музика и светлинно шоу - въртене на огнени топки

Сред природата имаше много интересни неща, множество билки и цветя, всякакви гадинки, но тук попаднах на една магистрала на мравките - малък улей, който мравките са си изградили за придвижване през гората. 

Колчетата от платките бяха поникнали като гъбки след обилен дъжд и слънце

Тази спиртна лампа излъчваше аромат на миналото, произведена в Германия, в комбинация с ожуления си вид...

Селото, погледнато от птеката, която води до Параклиса, акто в далеината се вижда връх Ореляк, който е висок завидните 2099 метра.

Типичната картина на селото, където плевните са се изкатерили по склона, затрупани от зеленина

Едно любопитно козле, надникнало от открехнатата врата на обора

"Всеки колектив, всеки месец с изпълнен план!" - лозунг от социалистическите години, надвиснал над главите на баба и дядо, водещи разговор на неизвестна тема

Една от множеството къщи, изоставени и рушещи се от времето...

...както и по стара барачка, но все пак с малко живинка в нея

Една забравена от нас система за пране на дрехи на открито

В най-малкото градче на България, гр. Мелник, попаднах на кръчма с име Оги, беше много весело

Останалите снимки са в няколко албума на Фейсбук...

Червените тонове на неделния залез

сряда, 14 юли 2010 г.

„ЕКО РЕГАТА ЧИСТА СТРУМА” - Мисли глобално, действай локално!

Инициатива на Клуб за екстремни спортове Adventure net с участието на Global Vision Circlе


17 и 18 юли /събота-неделя/ р. Струма, Кресненско дефилеGLOBAL BEATS PARTY

DJ Dancing Angel и DJ Olaja (Global Vision Circlе)17 юни /събота/ 22ч, Рафтинг кемп Adventure net

Вход :) лв.


Adventure net (www.adventurenetbg.com) организират нестандартно, щуро почистване на боклуците в р. Струма с рафтинг лодки и каяци. Желанието на всички е да върнем приятната природна гледка по устието на р. Струма в района на Кресненското дефиле, известно с континентално – средиземноморския си климат и високата концентрация на видове растения и животни!


Идеята:

Да се съберем всички организатори, инструктори, приятели, клиенти и желаещи ентусиасти и с малко доброволно усилие да почистим реката докато се забавляваме! Всеки включил се в почистването ще бъде награден с безплатно спускане по р. Струма с рафтинг лодка или каяк. А вечерта ще се развихри в щуро парти с диджеите Dancing Angel и Olaja от организацията Global Vision Circlе!

Инфо за мястото:
Домакин на събитието ще бъде Рафтинг кемп Adventure net (намира се в самото начало на Кресненското дефиле, по поречието на р. Струма след втория тунел от Благоевград). Река Струма е най-известната база на рафтинг и каяк клубовете от София, където се организират пускания за всички желаещи, а също и единственото място за провеждане на ежегодните републикански състезания по рафтинг и каяк.

И програмата за Еко регатата:

17 юли 2010

10.00-10.30ч – пристигане на ентусиастите, обличане на екипировка и инструктаж на групите по почистване в рафтинг лодките + инструктаж на групите по почистване на бреговете на реката

11.00ч – старт на Еко регата: 1 част ( трасето от старта до местност „Казана”)

16.30-17.00ч - товарене на боклуците в камиони предоставени от община Кресна

18.00ч – рафтинг и каяк спускане по Струма за участниците в акцията :)

21.00ч – време за почивка и вечеря

22.00ч - GLOBAL BEATS PARTY - парти с DJ Dancing Angel и DJ Olaja (Global Vision Circlе), които ще ни потопят в танцувалните ритми на музика от цял свят!

Страстите на партито ще се развихрят в стиловете от бразилска, афро-бийт и фънки до балкан – бийт музика специално подбрана за случая.

18 юли 2010

11.00ч – старт на Еко регата: 2 част ( трасето от местност „Казана” до „Каякарската поляна”)

15.00ч - товарене на боклуците в камиони предоставени от община Кресна

16.00ч – рафтинг и каяк спускане по Струма за участниците в акцията и за други желаещи

18.00ч – време за почивка и отпътуване към родните места

GLOBAL BEATS PARTY е събитие организирано от Global Vision Circlе (http://globalvisioncircle.org) в подкрепа на инициативата „Еко регата чиста Струма”. В прохладната лятна вечер, DJ Dancing Angel и DJ Olaja ще ни потопят в танцувалните ритми на бразилска, афро-бийт, фънки и балкан-бийт музика от цял свят! Желаещите да посетят само партито не са обвързани с почистването на реката през деня.

Как да стигнем до Кресна:

Разписание на автобуси София-Кресна:


07:10ч.; 07:40ч.; 10:00ч.; 11:20ч.; 12:00ч.; 13:00ч.; 14:00ч.; 15:00ч.; 15:30ч.; 16:00ч.; 17:00ч.;18:00ч. Цена на билет в едната посока - 11лв.

Нощувки и храна:

Рафтинг кемп Adventure net - www.adventurenetbg.com

Предлага домашно приготвена традиционна кухня, денонощен кафе-бар, разположен на самия бряг на реката.

Брой къмпинг места (палатки): неограничен

Забавления: Бар, Ресторант

Организирани приключения: Рафтинг, Каньонинг, Конен преход, Планинско колоездене, Детски лагери, Преходи, Купонинг, Частни и Фирмени партита

Домашни любимци: може да си водите

Междуградски транспорт: автобуси до Кресна, Сандански и Петрич
Телефон: +359 88 8889371, +359 88 9381054; +359 2 9446765

Молим желаещите да се включат в акцията да заявят участие на: 088 8889371, 088 9381054; 02 9446765 или adventurenet@mail.bg

събота, 10 юли 2010 г.

Къмпинг 'Корал' – вижте го за последно


А на времето живеехме в дълбоко невежество - когато спасителите вдигнеха черно знаме, ходехме да плуваме на неохраняемия къмпинг "Корал", без да знаем в какъв "рай" ще се превърне един ден...

Преди 20 г. там имаше просторен плаж, чисто море и няколко палатки. Скалите от юг го криеха от Лозенец, скалите от север – от къмпинг „Юг”, наричан още "чешкия" (с най-вкусните пелети и шарените, модерни плажни дюшеци на чехите - продаваха ги за по 20 лева преди да си заминат).

Преди 10 нямаше нищо – „чешкия” тънеше в разруха и на плажа се къмпираше диво, на мода излизаше кайта.

Преди две години на носовете на скалите в посока Лозенец се издигнаха скелетите на нови хотели – високи,масивни постройки на метри от брега (строежите започнаха преди влизането в сила на закона за черноморското крайбрежие). Малкият размер на плажа на к-г „Юг” беше компенсиран с голям хотел. Тази година би трябвало да посреща така необходимите ни туристи (и да изхвърля отпадъците им познайте къде…)

На километър в южна посока е мръсният и пренаселен плаж на Лозенец, на три километра на север много мръсният китенски плаж. Обаче на „Корал” водата дори и миналата година беше прозрачна.

И сега, след цялото това лутане и пропиляване на ресурси нещата си отиват на мястото. Къмпингът намира истинското си предназначение в полза на местните хора, България и европейската интеграция – българо-австрийско дружество инвестира десетки милиони евро в построяването на ваканционното селище "Корал Резиденс" (Coral Residence Resort).

Комплексът щял да има пълна инфраструктура – СПА център, сграда за обществено обслужване, заведения за хранене, тенис кортове, открити и закрити басейни, тенис и баскетболни игрища, търговска част. В близост до него ще има голф комплекс. Инвеститорите са поискали съдействие от местната община за намиране на подходящ терен и закупуването на още около 400 дка за изграждането на голф игрище по-навътре в планината, което да се използва комплексно с ваканционното селище и да работи целогодишно.

Друг комплекс на дружеството е „Оазис”. Едноименният къмпинг, този път на юг от Лозенец, вече не съществува. На негово място има изграден курортен комплекс. Предполагам, че и той носи характеристиките „ниско строителство, екологичен, съобразен с релефа”.

Прави са от „Нова Пропъртийс” – ставаше въпроса за единствената по рода си земя в Лозенец.

Няколко снимки за довиждане от Wikipedia и агенции за недвижими имоти на блога на Bluelink

Част от правните основания всеки да може да строи каквото си иска на "Корал":

Заповед № РД-1030 от 11 август 2003 г. на министъра на околната среда и водите за заличаване от регистъра на защитените територии природната забележителност "Блатно кокиче" в къмпинг "Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, област Бургас:ЗАПОВЕД № РД-1030 от 11 август 2003 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 и чл. 42, 

ал. 4 от Закона за защитените територии поради необратимо увреждане на местообитанието и изчезване популацията на блатно кокиче от находището му:

1. Заличавам от регистъра на защитените територии природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг "Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, обявена със Заповед № 4051 от 29.ХII.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 29 от 1974 г.) с площ от 0,5 ха и заведена в Държавния регистър на защитените територии под № 142.

2. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

Зам. министър: Николай Куюмджиев

петък, 9 юли 2010 г.

Залезът след загубата на националния отбор по волейбол от Бразилия


Откриването на Баш Бара и уикенд на морето - к-г Градина и к-г Златна рибка

След като в петък Дидо ме подхлъзна, че ще пътуваме заедно и по обяд ми каза че няма да има пътуване, аз се зарекох да стигна до морето и уви, успях. Хванах автобуса в 17:00 ч. от Плиска към Созопол. Седнах до шофьора, слушахме мача, наблюдавах движението и поспах. През целия път ни валя дъжд, като особено в Карнобат и Айтос се бе изсипало цялото небе, образували се бяха страхотни реки и беше страхотен потоп. Започнах да се колебая какво ще правя с моята палатка в този дъжд. Преминавайки през Бургас, дъжда започна да затихва и в Созопол не бе валяло, само дето имаше силен вятър. Слязох на к-г Златна рибка  към 23:30 ч. и тръгнах към Баш Бара, като на рецепцията на къмпинга ми обявиха цена от 25 лева за палатка, което ме втрещи, предвид това, което получаваш като условия за къмпинг... Без коментар...

След 20 минути бях на Баш Бара, опънах палатката в тъмното, преборих се със силните пориви на вятъра и станах част от официалното откривана на бара за лято 2010 г. Веднага се появиха и разни приятели и познати. Малко ме озадачи цената от 7,50 лева за мента със спрайт, но така ми се услади още повече. 

На сутринта вятъра беше затихнал, ръмеше много лек дъждец, а облаците бяха високи. Време само за спане и почивка, на плажа нямаше никой, само разни окъснели младежи дремеха по пясъка, не успели да си стигнат до леглата (ако имат такива).
По обед вече времето започна да става лятно, облаците се раздвижиха и се отвори синьото небе, пясъка изсъхна и морето бляскаво шумолеше под напора на лекия полъх.

Независимо от силния вятър, успях да укрепя палатката без да има опасност тя да се предаде пред поривите на бриза. А на заден план се носеше аромат на скара.

Естествена композиция, която ми хареса доста.
Тук се вижда колко е кристално чиста водата в залива между к-г Градина и к-г Златна рибка.
Разделителна линия, ограничаваща достъпа на джетове към зоната на почиващите

Малко висулки и орнаменти от един съседен бар, наречен La Mouche
...и още...
...други дрънкулки, като на заден план е попаднал и острова до Созопол
Минутки за реклама на любимата бира, която тематично пасва на фактическото ни местоположение, а именно морския бряг...
Съдинка за съхраняване на мляко, останала от годините на Тодор Живков...
Набора от напитки, разпределени централно на бара... Да се чуди човек от къде да ги започне...
Изсъхнало листо от трън, широко разпространен по морските пясъчни дюни...
Тежкотоварна техника е опасла българското Черноморие - слава богу, това твърдение вече не важи...
Много забрани, много предупреждения, никакъв контрол...
Ето такива противоречия обичам много, иди ми доди ми, тука има - тука нема...
"Облеклото по желание зад тази табелка"... 

четвъртък, 1 юли 2010 г.

Сърф-неделя на яз. Искър

Въвеждаме всички системи в експлоатация, започвайки от ветропоказателя, с който измерваме и скоростта на вятъра.
Първи стъпки по вода
Невероятно ято от птици, кръжещи над язовира
Мултифункционален Опел Омега в комплект с хвърчило Кабриня - чудесен навес срещу дъжд
Също така сърфа се използва за маса след дъжда
Ето и едно малко животинче, което се бе объркало в навалицата от хора...
Енергичен удар при игра на федербал, припомних си колко е хубаво след толкова години на застой...
Ето го и инвентара за игра - ракети и перца...
Сърфа като център на ритуала под звуците на Самба Бенда...
Чудесен залез след страхотния ден на открито
Вероника и Оги изпращат деня с усмивка - първи пристигнахме и последни си тръгваме :-)
Всички снимки са тук.

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...